Hoppa till huvudinnehållet

Behovsstyrd decentral ventilation

Behovsstyrd decentral ventilation ger dig bästa möjliga luftkvalitet i varje enskilt rum – med lägsta möjliga energiförbrukning. Så behöver du inte välja mellan om du vill prioritera luftkvaliteten och välbefinnandet för dem som befinner sig i rummet eller energiförbrukning. Du får helt enkelt båda två.

Behovsstyrd decentral ventilation

Decentral ventilation installeras direkt i det rum som ska ventileras. Det innebär att du kan styra varje rum för sig med individuella inställningar. Utöver individuella grundinställningar för varje enskilt rum kan ventilationen automatiskt behovsstyras med hjälp av olika givare.

Det kan vara en närvarogivare (PIR-givare) som får ventilationen att starta när den detekterar en rörelse i rummet. Det kan också vara en CO2-givare som på ett intelligent sätt styr luftflödet beroende på om det är få eller många personer i rummet. Tillsammans med CO2-givaren kan du också välja en TVOC-givare som mäter närvaron av lätt avdunstande ämnen. 

I idrottsanläggningar som t.ex. omklädningsrum kan du också välja att styra efter luftfuktighet, så att den alltid hålls på önskad nivå.

Det finns alltså många möjligheter att kombinera olika grundinställningar med givare. Nedan beskrivs möjligheterna med tidsstyrning, CO2-givare, TVOC-givare, närvarogivare och fuktgivare/hygrostat.

Tidsstyrd ventilation

Tidsstyrd ventilation

I lokaler som används regelbundet är det ofta klokt att låta grundventilationen vara tidsstyrd.

Både för klassrum och kontor kan det vara en fördel att grundventilationen startar t.ex. en timme innan den första personen anländer. Då får man frisk luft redan från starten på dagen.

Du kan välja att styra ventilationen endast efter ett veckoschema, men du kan också komplettera med en givare. I synnerhet i lokaler med varierad användning och olika antal personer närvarande är det fördelaktigt att komplettera med CO2-givare och eventuellt en TVOC-givare. Därigenom justeras luftmängden automatiskt efter hur många personer som befinner sig i lokalen (CO2) eller efter hur mycket flyktiga gaser som avges (TVOC).

Det går att välja sju olika tidsprogram med individuella börvärden samt nattkylprogram, så det finns många möjligheter att förprogrammera de vanligaste tidsschemana.

Behovsstyrd decentral ventilation med CO2-givare

Behovsstyrd decentral ventilation med CO2-givare

Inomhus har vi länge använt CO2-koncentrationen som en indikator för hur luftkvaliteten är, och i många fall finns det lagstadgade värden på maximal CO2-koncentration. Dels för att det är en god indikator för aktivitetsnivå och därmed behovet av luftbyte, dels för att vi kan mäta CO2-koncentrationen relativt exakt. Därför är det både relevant och tekniskt möjligt att styra efter CO2-nivån.

Utandningsluften innehåller bl.a. CO2, vilket betyder att ju fler personer som finns i rummet eller ju mer de rör på sig, desto mer ökar CO2-koncentrationen. Därför är det relevant att styra ventilationen efter CO2-nivån i lokaler som under dagen har ett varierande användningsmönster. Exempelvis klassrum eller olika slags rum i förskolor eller daghem. Andra lokaler med mycket varierande användningsmönster kan vara grupprum, möteslokaler eller kantiner m.m.

Tidsschema kombinerat med givare

I en skola är det gynnsamt att köra med tidsstyrd grundventilation och kompletterar med CO2-behovsstyrning. Så sänks ventilationen i största delen av skolan på eftermiddagen när elever och lärare gått hem.
Om ett rum ska användas för ett föräldramöte så är det fortfarande frisk och god luft, eftersom ventilationen samtidigt styrs efter CO2-nivån.

Styrningen kan kombineras på flera olika sätt. Aggregaten kan t.ex. kompletteras med en närvarogivare som startar ventilationen vid rörelse och stoppar den när det inte längre detekteras någon rörelse i rummet. CO2-givaren justerar mängden av luft beroende på hur många personer som är på plats. Närvarogivare fungerar därmed som start och stopp för grundventilationen, och CO2-givaren säkerställer rätt mängd luft och därmed luftkvaliteten.

En nyhet är att vi nu också kan behovsstyra ventilationen med hjälp av en TVOC-givare som kombineras med en CO2-givare.

Behovsstyrd decentral ventilation med närvarogivare (PIR-givare)

Behovsstyrd decentral ventilation med närvarogivare (PIR-givare)

Ventilationsaggregatet kan ställas in så att det startar och stoppar på en signal från en närvarogivare (PIR-givare). När närvarogivaren registrerar en rörelse skickar den en signal till ventilationsaggregatet att starta. Aggregatet startar i normal drift med programmerat luftflöde och tilluftstemperatur. När det inte längre registreras någon rörelse bortfaller signalen, och aggregatet stannar efter den förprogrammerade eftergångtiden.

Signalen från närvarogivaren används ofta för att ändra aggregatets drift från grundventilation till normal drift när personer befinner sig inom givarområdet. Behovsstyrning av ventilationen med närvarogivare är speciellt lämpligt i rum med oregelbundet användningsmönster som t.ex. möteslokaler, bibliotek, omklädnings-rum och liknande.

Är det ett rum med helt oregelbundet användningsmönster kan det vara fördelaktigt att låta närvarogivaren styra start av ventilationsaggregatet och sedan låta en CO2-givare styra luftflödet. Med den kombinationen låter man normalt CO2-givaren bestämma när ventilationsaggregatet ska stanna igen.

För lokaler med både regelbunden och tillfällig användning kan det vara klokt att låta ventilationen köra efter ett tidsschema och CO2-givare vid tidsbestämda klockslag, och sedan låta en närvarogivare starta och stoppa vid övriga tidpunkter. Det kan t.ex. gälla ett klassrum som utöver normal användning dagtid då och då används för föräldramöten och liknande.

Luftfuktighet inomhus

Luftfuktighet inomhus

För en komfortabel luftkvalitet är luftfuktigheten inomhus också väsentlig. Om luftfuktigheten är för hög finns det risk för svamp- och mögelangrepp i byggnaden med hälsorisker i värsta fall. Om luften är för torr kan den orsaka uttorkning av ögon och slemhinnor, som också upplevs obehagligt.

En normal, behaglig luftfuktighet ligger i intervallet 30–60%, vilket ger det sundaste inomhusklimatet för både människor och byggnader. Det kan tilläggas att Astma-Allergi Danmark rekommenderar att den relativa luftfuktigheten helst ska ligga under 45%, eftersom en hög luftfuktighet kan vara speciellt besvärligt för dem som lider av astma.

För att undvika för torr rumsluft om vintern är det enligt Airmasters uppfattning optimalt att etablera behovsstyrd luftväxling med hjälp av antingen CO2-givare, TVOC-givare och/eller Airmasters adaptiva fuktstyrning. Dessutom är det en stor fördel att ha kontroll över rumstemperaturen så att den inte blir onödigt hög. Båda dessa åtgärder bidrar i hög grad till en god luftfuktighet inomhus.

Vilken är den optimala luftfuktigheten inomhus?

< 30% – Om den relativa luftfuktigheten inomhus är under 30% finns det ökad risk för att några upplever besvär till följd av torrt inomhusklimat.

30–60% – En luftfuktighet i detta intervall är en normal luftfuktighet som upplevs som sund för både människor och byggnader. På sommaren ligger luftfuktigheten ofta i den övre delen av intervallet och på vintern i den lägre.

60–70% – Om den relativa luftfuktigheten ligger på denna nivå inomhus är det för fuktigt med risk för problem med t.ex. mögelsvamp.

Fuktkontrollerad adaptiv behovsstyrning

Airmasters ventilationsaggregat kan utrustas med en extra fuktgivare och en utökad programmering.

Integreringen av fukt- och temperaturgivare på både uteluft och frånluft ger en exakt beräkning av den absoluta luftfuktigheten.

Automatisk klimatanpassning

Den automatiska adaptiva fuktstyrningen begränsar uttorkning om vintern och håller fukthalten nere på sommaren. Detta effektiva och energibesparande driftsätt är bra för både inomhusklimatet och energiförbrukningen. 

Styrning via vägghängd hygrostat

En hygrostat registrerar luftens relativa fuktighet och skickar därefter antingen en start- eller stoppsignal till ventilationsaggregatet. Start-/stoppsignalen kan ställas in. Fukten i luften påverkar längden av hygroskopiska plastfibrer.

Beroende på fuktnivån aktiverar fibrerna en kontakt som utlöser signalen. När den önskade relativa luftfuktigheten överskrids/underskrids skickar hygrostaten en start-/stoppsignal till ventilationsaggregatet.

Hygrostaten ser till att fuktigheten automatisk hålls nere.
Kan levereras för montering i rummet eller inbyggd i aggregatet.

 

Kontakta oss om du vill veta mer om produkterna

Vårt kompetenta säljteam är redo att svara på dina frågor och ge dig råd – så att du kan hitta rätt system för dina behov.